Algemene verkoopvoorwaarden

I. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE VERHUUR VAN GASTENKAMERS

1. TOEPASSELIJKE BEPALINGEN EN AANVAARDING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN
Alle reserveringen voor verblijven in gastenkamers waarvan de eigenaar lid is van de Fédération des Gîtes de Wallonie en uitsluitend deze reserveringen zijn onderworpen aan deze algemene voorwaarden.
Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, wordt de klant geacht kennis te hebben genomen van voormelde voorwaarden en alle clausules te hebben aanvaard, uiterlijk bij het betalen van de reserveringswaarborg of het in bezit nemen van de kamer.
De eigenaar verklaart dat het gehuurde goed voldoet aan Boek III van het Waalse Wetboek voor Toerisme met betrekking tot de brandnormen voor lokale toeristische accommodaties.

2. TOTSTANDKOMING VAN HET CONTRACT EN BETALING VAN DE PRIJS
De reservering wordt van kracht en vormt een huurcontract zodra de klant zijn creditcard als banklening heeft gebruikt.De klant kan de eigenaar ook een aanbetaling van 50% van de prijs van het verblijf sturen op rekening BE85 1431 2434 4506.
Het in bezit nemen van de kamer vormt tevens een huurcontract. Prijzen zijn inclusief alle kosten, exclusief toeristenbelasting en eventuele toeslagen.

Het saldo van het verblijf dient te worden betaald bij aankomst in het huis van de eigenaar. Verbruik en aanvullende diensten die niet vooraf zijn gepland, moeten aan het einde van het verblijf aan de eigenaar worden betaald. Tenzij anders vermeld, zijn alle betalingen ter plaatse uitsluitend contant.

3. ANNULERING VAN HET CONTRACT
Elke annulering door de klant moet per brief, fax, e-mail of telegram aan de eigenaar worden gemeld.
• Indien de annulering meer dan 30 dagen vóór aanvang van het verblijf plaatsvindt, wordt de aanbetaling volledig terugbetaald. In andere gevallen blijft de borg bij de eigenaar.
• Indien de annulering minder dan 48 uur vóór aanvang van het verblijf plaatsvindt, blijft de aanbetaling bij de eigenaar, die zich het recht voorbehoudt om het saldo van de prijs van de accommodatie te claimen.
• In geval van een verkort verblijf blijft de prijs die overeenkomt met de kosten van de accommodatie en de gevraagde maar niet geconsumeerde aanvullende diensten volledig verworven door de eigenaar.

In geval van annulering van het verblijf door de eigenaar vóór de aanvangsdatum van het verblijf, moet hij de klant op alle mogelijke manieren op de hoogte brengen en bevestigen per aangetekende brief met ontvangstbevestiging. De klant zal, zonder vooruit te lopen op enig recht op schadevergoeding voor eventuele geleden schade, de betaalde bedragen onmiddellijk terugbetalen. Behalve in geval van overmacht, zullen zij ook een schadevergoeding ontvangen die gelijk is aan de helft van de prijs van het verblijf als de annulering minder dan 48 uur vóór het begin van het verblijf plaatsvindt, of zal hen een accommodatie van dezelfde of hogere kwaliteit worden aangeboden tegen de prijs van zijn verblijf. reservering.

4. AANKOMST, VERTREK EN VERBLIJFDUUR
De klant dient op de aangegeven dag en op de aangegeven tijdstippen te verschijnen.Op grond van een wettelijke verplichting wordt de klant bij aankomst gevraagd om de informatie te verstrekken die nodig is voor de screening van passagiers (contactgegevens, identiteitsnummer, enz.).
Bij verlate of vertraagde aankomst dient de klant de eigenaar hiervan op de hoogte te stellen. Indien de klant niet binnen een uur na de geplande startdag en -tijd van het verblijf is komen opdagen, vervalt de reservering en kan de eigenaar over zijn gastenkamers beschikken.
De aanbetaling blijft bij de eigenaar, die zich het recht voorbehoudt om het saldo van de prijs van de accommodatie te claimen.

Tenzij overeengekomen met de eigenaar, is het vertrek vóór 11.00 uur.
Bij een reservering voor een bepaalde periode van meer dan 15 dagen, of voor onbepaalde tijd, zullen partijen een inventarisatie opmaken. De klant die voor een bepaalde periode bij een eigenaar reserveert, kan in geen geval aanspraak maken op enig recht om na de geplande periode in het pand te blijven. Overdracht of onderverhuur is verboden.

5. GEBRUIK EN BEZETTING VAN HET GEBOUW
De klant moet het rustige karakter van de lokalen respecteren en deze gebruiken in overeenstemming met het beoogde doel. Er wordt rekening gehouden met de gemoedsrust van de andere bewoners en de eigenaar. Ouders zullen er ook voor zorgen dat hun kinderen de leefregels van de plaats respecteren.

Het gereserveerde verblijf is vastgelegd voor een bepaald aantal personen, inclusief baby's en jonge kinderen. Als het aantal gasten dit aantal overschrijdt, heeft de eigenaar het recht om extra gasten te weigeren of van de gast te eisen dat hij een andere kamer reserveert (indien beschikbaar) om deze gasten te huisvesten, tegen de weergegeven prijs.
Weigering kan in geen geval worden beschouwd als een wijziging of contractbreuk op initiatief van de eigenaar, zodat bij vertrek van de klant geen restitutie in aanmerking kan worden genomen.

Huisdieren worden alleen geaccepteerd met uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar. Bij niet-naleving van deze regel heeft de eigenaar het recht de gast de toegang tot zijn kamer te weigeren.Weigering kan in geen geval worden beschouwd als een wijziging of contractbreuk op initiatief van de eigenaar, zodat bij vertrek van de klant geen terugbetaling mogelijk is.

De klant wordt verzocht niet te roken of te eten op zijn kamer om ongelukken te voorkomen die de kwaliteit en sfeer van de accommodatie kunnen schaden.

Hij verbindt zich ertoe de kamer en het hem ter beschikking gestelde meubilair in goede staat terug te geven.

6. GESCHILLEN
Elke klacht met betrekking tot de inventaris van de armaturen moet worden
• onmiddellijk op de hoogte gebracht van de eigenaar,
• ingediend bij de Fédération des Gîtes de Wallonie per e-mail, fax of post binnen de drie dagen na aanvang van het verblijf.
Elke andere klacht met betrekking tot een verblijf kan worden gericht aan de Federatie, die bevoegd is om een voorstel tot minnelijke schikking te doen. Bij gebreke daarvan zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de plaats waar het gebouw waarin de kamers zich bevinden gelegen, bevoegd.


II. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR ONLINE VERKOOP VIA L'ORC

1. DOEL
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle online reserveringen die bij onze vestiging worden gemaakt met behulp van de Regional Marketing Tool (ORC).
De klant erkent kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en deze te aanvaarden. Er is geen reservering mogelijk zonder dat de klant hiermee akkoord is gegaan. De klant heeft de mogelijkheid deze algemene voorwaarden op te slaan en af te drukken.

2. AANBIEDINGEN
Al onze advertenties, webpagina's of aanbiedingen worden in goed vertrouwen en op basis van beschikbare gegevens opgesteld. De kaarten, foto's en illustraties zijn ter informatie en zijn niet contractueel. Ze kunnen worden gewijzigd voordat de reservering definitief wordt gemaakt. De klant geeft ons de toestemming om eventuele kennelijke materiële fouten in de informatie die wij hem meedelen, te corrigeren.

3. PRIJS
De prijzen die op het moment van reserveren worden weergegeven, vormen de totale prijs van de verkochte dienst, inclusief belastingen, toeslagen en andere kosten.Eventuele toeslagen worden duidelijk aangegeven voordat u de dienst boekt.

De klant geeft ons toestemming om eventuele kennelijke prijsfouten te corrigeren.

4. RESERVERING
De klant kiest de diensten die op de regionale marketingtool worden gepresenteerd. Hij erkent de aard, bestemming en boekingsmethoden van de beschikbare diensten op de boekingstool te hebben gelezen en de noodzakelijke en/of aanvullende informatie te hebben opgevraagd en verkregen om zijn reservering met volledige kennis van zaken te kunnen maken. De klant is als enige verantwoordelijk voor zijn keuze van diensten en de geschiktheid ervan voor zijn behoeften, zodat wij hiervoor niet aansprakelijk kunnen worden gesteld. Aan het einde van het reserveringsproces wordt de reservering geacht door de klant te zijn aanvaard.

5. BOEKINGSPROCES
Reserveringen gemaakt door de klant worden gemaakt via de elektronische reserveringsvoucher die online toegankelijk is op de reserveringstool. De reservering wordt geacht te zijn gemaakt na ontvangst van de reserveringsvoucher.De klant verbindt zich ertoe om voorafgaand aan elke reservering alle gegevens in te vullen die nodig zijn voor de reservering. De klant certificeert de waarheidsgetrouwheid en nauwkeurigheid van de verzonden informatie. Zodra de definitieve keuze van de te reserveren diensten is gemaakt, omvat de reserveringsprocedure de volgende stappen tot aan de validatie: invoeren van de bankkaart in geval van een aanvraag tot garantie of vooruitbetaling, raadpleging en aanvaarding van de algemene verkoopvoorwaarden met betrekking tot de dienst (s) en ten slotte de validatie van de reservering door de klant.

6. BEVESTIGING VAN ONTVANGST VAN DE RESERVERING
De reserveringstool bevestigt de ontvangst van de reservering van de klant en bevestigt deze door onverwijld een e-mail te sturen.De bevestiging van de reservering per e-mail bevat een samenvatting van het contractaanbod, de gereserveerde diensten, de prijzen, de verkoopvoorwaarden met betrekking tot het geselecteerde tarief, aanvaard door de klant, de datum van de reservering en het adres van het etablissement waar de klant de reservering heeft gemaakt. Klant kan zijn klachten indienen.

7. HERROEPINGSRECHT
Er wordt aan herinnerd dat, in overeenstemming met artikel VI.53 van het Wetboek van Economisch Recht, de klant, indien het contract een specifieke datum of een bepaalde uitvoeringsperiode voorziet, niet het recht heeft om zich terug te trekken in geval van een reservering:
- accommodatie anders dan voor woondoeleinden (bijvoorbeeld vakantieaccommodatie),
- vervoer,
- autoverhuur,
- catering en diensten in verband met vrijetijdsactiviteiten.

8. RESPECT VOOR PRIVACY
Wij verzamelen uw gegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening inzake de bescherming van persoonsgegevens (2016/679) (""AVG"").

De persoonsgegevens die u aan ons verstrekt zijn noodzakelijk voor de verwerking van uw reservering en zijn essentieel voor het beheer en de levering van de diensten (artikel 6.1.b van voornoemd Reglement). Voor deze doeleinden kunnen uw gegevens worden overgedragen aan onze partners, waaronder in het bijzonder Elloha.com die de reserveringstool beheert, aanbieders van onlinebetalingen en dienstverleners gevestigd in derde landen. Met name bij online betalingen moeten de bankgegevens van de klant door de betalingsprovider aan de bank van het etablissement worden doorgegeven voor de uitvoering van het reserveringscontract. We maken alleen gebruik van partners die een beschermingsniveau garanderen dat consistent is met de principes die zijn vastgelegd in de AVG.

Met uw toestemming kunnen uw gegevens ook door ons worden gebruikt om u onze promotionele of commerciële aanbiedingen per e-mail of post toe te sturen.

Wij bewaren uw gegevens gedurende een periode van 3 jaar na het laatste contact (e-mail, reservering, etc.).

Als persoon wiens gegevens worden verzameld, heeft u recht op toegang, rectificatie en verwijdering van uw gegevens, evenals het recht om bezwaar te maken tegen de verzameling van uw gegevens. Deze rechten kunt u uitoefenen door ons een e-mail te sturen, waarin u uw naam, voornaam en adres vermeldt, evenals het onderwerp van uw correspondentie.

Uw klachten met betrekking tot de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens kunnen worden gericht aan de bevoegde toezichthoudende autoriteit.